Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 

Huyền Đậu
Ngày 14 tháng 11 năm 2022, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An ban hành Báo cáo số:261/BC-BVCTCH về kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022.

 

loading....