1. Lịch sử hình thành:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Nghệ An được thành lập vào ngày 10 tháng 01 năm 2015, là phòng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, đào tạo, nâng cao tay nghề điều dưỡng trong công tác giao tiếp, chăm sóc và phục vụ người bệnh.

2. Cơ cấu nhân sự:

- Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Hán.

- P. Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thị Kim Soa

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm bệnh viện chuyên khoa để trình Hội đồng điều dưỡng xem xét và ban giám đốc phê duyệt.

- Đôn đốc kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

- Phối hợp các khoa bộ phân liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao dụng cụ và giám sát việc sử dụng.

- Phối hợp phòng tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoach tuyển dụng, bố trí và điều động nhân lực.

- Phối hợp với khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

- Đào tạo thực hiện nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ lý, học sinh, sinh viên.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công. 

4. Thành tích đã đạt được:

Phòng Điều dưỡng là đầu mối cùng các Điều dưỡng trưởng khoa triển khai cải tiến công tác điều dưỡng cũng như thái độ, phong cách ứng xử; đem lại sự hài lòng cho người bệnh và các điều dưỡng.

Luôn chú trọng công tác đào tạo - cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc người bệnh, công tác quản lý điều dưỡng cho các điều dưỡng của Bệnh viện là một điểm mạnh của phòng Điều dưỡng bệnh viện. Đến nay phòng Điều dưỡng đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình đào tạo khác nhau dành cho các đối tượng điều dưỡng trong bệnh viện như: chương trình đào tạo dành cho điều dưỡng trưởng với nội dung chủ yếu là các kỹ năng quản lý, chương trình đào tạo định hướng dành cho các điều dưỡng trẻ, điều dưỡng học xác nhận thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề ….

Bên cạnh đó, Phòng cũng đã hoàn thành các tài liệu cần thiết để định hướng công tác điều dưỡng - chăm sóc người bệnh trong bệnh viện như: Bộ tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp cho điều dưỡng các khoa, bộ tiêu chuẩn các chỉ số chất lượng chăm sóc, qui trình kỹ thuật thực hành chăm sóc người bệnh, tài liệu giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

5. Mục tiêu phát triển:

- Tăng cường chất lượng dịch vụ ĐD nhằm bảo đảm an toàn, hiệu quả và tăng cường sự hài lòng của NB, người nhà NB.

- Từng bước nghiên cứu, thực hiện hướng dẫn của văn bản pháp quy của Bô y tế để đảm tính tự chủ, độc lập và vị thế của nghề ĐD trong CSSK Người bệnh, cải tiến công tác quản lý ĐD ở các khoa phòng trong bênh viện.

- Tăng cường nguồn nhân lực ĐD, cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ phù hợp, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội,

- Củng cố hệ thống quản lý ĐD, tăng cường năng lực quản lý và điều hành của ĐDTK, KTV Trưởng khoa trong bệnh viện.=

- Đảm bảo chất lượng và số lượng giờ đào tạo liên tục cho Điều dưỡng tại bệnh viện.