1. Lịch sử hình thành

Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-BVCTCH ngày 01 tháng 01 năm 2015

2. Cơ cấu nhân sự

- Trưởng phòng: ThS. Thái Khắc Việt

- Phó trưởng phòng: CN. Nguyễn Trng Thuần

- Phòng có 07 nhân viên chính thức03.

- Về cơ cấu tổ chức hoạt động của phòng : Phòng TCHC hoạt động gồm 2 bộ phận chính là bộ phận Tổ chức cán bộ và bộ phận Hành chính, mỗi bộ phận đều đảm nhận đúng vai trò của mình.

- Phòng có 04 đồng chí Đảng viên.

3. Chức năng , nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng được đảm bảo, duy trì:

  • Bộ phận Tổ chức :

- Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế;

- Xây dựng đề án, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm phù hợp trong năm;

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực;

- Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại;

- Tổ chức tuyển dụng.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:

- Lên kế hoạch, tổ chức các buổi sơ kết tổng kết, kiểm tra, đánh giá;

- Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân sự giữa các khoa, phòng.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

-Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện: Bảo hiểm xã hội; Lao động tiền lương; Thi đua khen thưởng, kỷ luật;...

  • Bộ phận Hành chính:

- Lập kế hoạch công tác của phòng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Tổng hợp dự trù mua sắm vật tư các khoa, phòng phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Quản lý tài sản Bệnh viện, tiến hành chế độ kiểm kê định kỳ, sắp xếp kho tàng hợp lý, thường xuyên tiến hành sữa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cữa, thiết bị, thanh lý tài sản theo đúng chế độ quy định;

- Định kỳ tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong Bệnh viện;

- Cung cấp vật tư, trang thiết bị thông dụng theo dự trù đã được phê duyệt cho các khoa, phòng;

- Tổ chức hợp lý, chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển Bệnh nhân trong và ngoài bệnh viện, sử dụng hợp lý hiệu quả các phương tiện vận chuyển của Bệnh viện;

- Thực hiện phối hợp khoa KSNK, phòng Điều dưỡng kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh, ngoại cảnh trong Bệnh viện;

- Đảm bảo cung cấp điện nước và xử lý nước thải;

- Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong Bệnh viện;

- Tổ chức quản lý và thực hiện công tác Hành chính: tổ chức hội nghị, tiếp khách...

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sữa chữa và thanh lý tài sản.

4. Thành tích đạt được

- Chế độ cho các nhân viên: Đảm bảo được chế độ cho các nhân viên, người lao động trong Bệnh viện: về chế độ tiền lương, BHXH, công tác Thi đua khen thưởng đúng thời hạn, góp phần động viên, khích lệ các cá nhân trong Bệnh viện, đặc biệt là các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra từ đầu năm;

- Công tác điều động nhân sự: Phòng đã làm tốt công tác tham mưu: tuyển dụng,  luân chuyển, điều động, cắt giảm nhân lực một cách linh động, phù hợp với tình hình thực tế Bệnh viện.

- Công tác nghiên cứu khoa học: các cá nhân của phòng tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học theo từng năm, đặc biệt, năm 2021, phòng có đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu, áp dụng thực tiễn tại Bệnh viện: “Đánh giá kết quả điều trị bảo tồn gãy kín đầu dưới xương quay bằng phương pháp kéo nắn treo tạ và cố định bằng bó bột tại Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An” .

- Các công tác khác:

+ Với đặc thù là phòng tiếp nhận, xử lý các VB từ cấp trên xuống nên công tác BVBMNN được thực hiện một cách nghiêm túc; Hơn thế nữa, Việc xây dựng chặt chẽ các mối quan hệ giữa Chính quyền, phường, khối, Công an được lãnh đạo phòng đề cao góp bảo vệ An ninh trong toàn Bệnh viện.

+ Quản lý sử dụng hệ thống điện, nước có chất lượng, kịp thời và tiết kiệm. Thường xuyên kiểm việc sử dụng điện an toàn, hợp lý. Không có xảy ra các sự cố chập,cháy nổ do điện. Đảm bảo có đủ nước thường xuyên, sửa chữa kịp thời các thiết bị khi có hư hỏng, đề xuất, nghiên cứu lắp đặt những thiết bị sử dụng tiết kiệm nước.

+ Đối với công tác ANTT: Trong năm qua công tác ANTT luôn được đảm bảo an toàn từ tài sản của nhà nước cho đến tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, không có vụ mất mát nào lớn liên quan đến tài sản nhà nước và bệnh nhân.

- Khen thưởng:

Phòng được trao tặng giấy khen của Sở Y tế vào năm 2020, 2021.

5. Mục tiêu phát triển

  • Bộ phận Tổ chức:

-  Nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh đối với chất lượng khám chữa bệnh và phục vụ của bệnh viện thông qua giám sát, kiểm tra thường xuyên.

- Đào tạo nguồn nhân lực: Thực hiện có hiệu quả các nội dung về đào tạo

- Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng;

- Tăng cường hoạt động của các tổ kiểm tra chuyên môn, tổ kiểm tra giám sát chất lương khám, chữa bệnh và tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

- Tuyển dụng thêm nguồn nhân lực theo đúng quy trình.

  • Bộ phận Hành chính:

- Tiếp tục và duy trì tốt những kết quả đã đạt được cụ thể: Đảm bảo tốt công tác điện, nước, PCCC, ANTT, công tác vệ sinh môi trường, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng và các nhiệm vụ khác .

- Tham mưu kịp thời cho Ban Giám đốc về lĩnh vực hành chính quản trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao.