I/ GIỚI THIỆU

1.1/ Phòng Kế hoạch tổng hợp

1.2/Liên hệ

          Phòng kế hoạch tổng hợp - Tầng 1 - Toà nhà số 5 - Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An

          Điện thoại: 0238. 3690 691

1.3/ Lịch sử phát triển

          Phòng kế hoạch tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-BVCTCH ngày 01/01/2015; Là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng; Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện; Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.

II/ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

2.1/ Chức năng: Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

          - Kế hoạch hoạch hoạt động của các khoa, phòng

          - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn Bệnh viện

          - Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện

2.2/ Nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn bệnh viện quý và năm.

- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan ban ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.

- Phân công theo dõi công tác chỉ đạo tuyến.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức công tác thường trực toàn viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.

- Xây dựng quy trình cụ thể ở các bộ phận thuộc phòng kế hoạch tổng hợp.

III/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG KHTH

- Phụ trách phòng: BS. Nguyễn Việt Hoàng

- Phó Trưởng phòng: Kỹ sư Trần Trung Kiên

Nhân viên phòng:

1-Bác sỹ Cao Việt Bắc

2- Bác sỹ Nguyễn Mạnh Linh

3- Bác sỹ Lê Văn Nguyên

4- Bác sỹ Tăng Thị Hoà

5- Cử nhân Cao Thị Ngọc

6- Cử nhân Lê Thị Linh

7- Cử nhân Nguyễn Khánh Linh

V/THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Từ năm 2012 - 2019: Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

VI/ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
Cùng với sự lớn mạnh không ngừng của bệnh viện, đến nay phòng Kế hoạch Tổng hợp trở thành một trong những phòng chức năng quan trọng nhất của bệnh viện, tham mưu và giúp việc cho Ban Giám đốc trong nhiều mặt hoạt động chuyên môn.  Trong từng giai đoạn, Phòng Kế hoạch Tổng hợp đã có những thay đổi về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. 
- Tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả của các khoa, phòng trong việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.
- Tổ chức đào tạo liên tục cho các Bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên trong và ngoài viện 
- Chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn, công tác thường trực và triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện, chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
- Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.

VII/MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG