Thông báo tuyển dụng bổ sung năm 2021

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2021 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

Thông báo sơ tuyển viên chức

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo sơ tuyển 6 Bác sĩ đa khoa.

Kết quả thi tuyển ngày 22/04/2020

BVCTCHNA thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An: Thông báo Tuyển Dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao chất lượng phục vụ, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo sơ tuyển 10 Bác sĩ đa khoa.