Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An năm 2023

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2023

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2022

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức bổ sung năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2022

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2022 như sau:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2022

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo bảng tổng hợp điểm xét tuyển viên chức năm 2022 như sau:

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau: