Thư mời báo giá gói thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2023-2024 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2023-2024 như sau:

Yêu cầu báo giá các vật tư, hoá chất năm 2023

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá các vật tư, hoá chất năm 2023 như sau:

Thư mời chào giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, Dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và KQLCNT

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, dịch vụ tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu như sau:

Thư mời chào giá dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu "thay thế hộp màu cho máy điều trị u máu tại Bệnh viện năm 2023"

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá dịch vụ thẩm định giá cho gói thầu "thay thế hộp màu cho máy điều trị u máu tại Bệnh viện năm 2023" như sau:

Thông báo mời chào giá thay thế hộp màu cho máy điều trị u máu tại Bệnh viện năm 2023

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá thay thế hộp màu cho máy điều trị u máu tại Bệnh viện năm 2023 như sau:

Thư mời báo giá gói thầu tư vấn thẩm định giá các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn năm 2023-2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá gói thầu tư vấn thẩm định giá các gói thầu: Thuê dịch vụ vệ sinh, thuê dịch vụ xử lý rác thải y tế và thuê dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An năm 2023-2024 như sau:

Thư mời chào giá: thực hiện chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm năm 2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá thực hiện chương trình ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm năm 2024 như sau:

Thông báo mời chào giá cung cấp các dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu số 1: Cung ứng HC-VTYT thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT năm 2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn lập HSMT, thẩm định HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định KQLCNT cho gói thầu số 1: Cung ứng hoá chất, vật tư y tế thuộc thông tư 04/2017/TT-BYT cho Bệnh viện chấn thương Chỉnh hình Nghệ An năm 2024 thuộc dự án mua sắm vật tư, hoá chất năm 2024 của Bệnh viện như sau:

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế cho các gói thầu thuộc dự án mua sắm HC-VTYT năm 2024

Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ thẩm định giá các mặt hàng hóa chất, vật tư y tế cho các gói thầu thuộc dự án mua sắm vật tư, hoá chất năm 2024 của Bệnh viện như sau: