Thông điệp 2K và các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

Huyền Đậu
Thực hiện Công văn số 5196/BYT-TT-KT ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với chủ đề "Vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh" với Thông điệp "2K (Khẩu trang, Khử khuẩn) + Vắc xin + Thuốc + Điều trị + Công nghệ + Ý thức người dân và các biện pháp khác".

Info1.Thong_YiYp_mYi_2K

Info2.KhYu_trang

Info3.KhYu_trang

Info4.Khau_trang

Info5.Khau_trang

Info6.HD_KhY_khuYn_chi_tiYt

loading....