Chương trình cắt tóc gội đầu miễn phí tháng 9/2019