Xem với cỡ chữ

Công văn 12/2019/TT-BYT Bộ Y tế: Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành

12/2019/TT-BYT
28/06/2019
Nguyễn Trường Sơn
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
Bộ Y tế
Công văn

 

Nguyễn Trường Sơn 11/05/2016 Thông tư Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
Nguyễn Trường Sơn 05/07/2019 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Nguyễn Trường Sơn 17/07/2019 Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
Nguyễn Trường Sơn 20/12/2016 Thông tư ban hành danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Nguyễn Trường Sơn 01/03/2019 Thông tư Quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
Nguyễn Trường Sơn 27/09/2019 THÔNG TƯ Sửa đổi một số điều Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
Nguyễn Trường Sơn 28/10/2019 Thông tư hướng dẫn việc thông tin, báo cáo hoạt động kiểm dịch y tế biên giới