Thông báo hoàn thành khoá học trực tuyến về chuyển đổi số trên nền tảng OneTouch 

Quản trị viên
Căn cứ công văn số 1694/STTTT-NAICT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Kế hoạch số 420/KH-UBND ngày 15/6/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về Bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

 

loading....