Quyết Định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 sửa đổi, bổ sung QĐ 130/QĐ-BYT của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan 

Quản trị viên
Quyết Định sửa đổi, bổ sung QĐ 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan
loading....