Nghi Quyết 01-2024-NQ-HDND ngày 22-4-2024 quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT 

Quản trị viên
Ngày 22-4-2024 HĐND tỉnh Nghệ An quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT
loading....