Ngày 15/05/2024 Sở Y tế Nghệ An có Công Văn Số: 1450/SYT-NVY Về việc đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành theo Quyết định số 4570/QĐ-BYT  

Quản trị viên
Ngày 15/05/2024 Sở Y tế Nghệ An có Công Văn Số: 1450/SYT-NVY Về việc đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành theo Quyết định số 4570/QĐ-BYT
loading....