Kết quả thi tuyển ngày 22/04/2020 

Huyền Đậu

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An xin thông báo bảng kết quả điểm xét tuyển viên chức ngày 22/04/2020:

 

 

 

loading....