DANH SÁCH KẾT LUẬN GIAO BAN

Tiêu chí tìm kiếm
Xem chi tiết
Duty, 26/Thứ Năm - Tháng Mười Hai , 2019
Emergency:
ODP:
Diagnostic Imaging:
Anesthesiology:
Laboratory:
Emergcency DP: 42314
Upperlimb DP: 2134
Lowerlimb DP: 234
Neurosingery DP: 23143
ICU: 2412
Rehabilitation: 423
Tổng số bệnh nhân: 1
Người tạo: Quản trị viên
Ngày tạo: 25/12/2019
Xem chi tiết
Duty, 26/Thứ Năm - Tháng Mười Hai , 2019
Emergency:
ODP:
Diagnostic Imaging:
Anesthesiology:
Laboratory:
Emergcency DP: 421
Upperlimb DP: 4324
Lowerlimb DP: 2342
Neurosingery DP: 13423
ICU: 4231
Rehabilitation: 4213
Tổng số bệnh nhân: 1
Người tạo: Quản trị viên
Ngày tạo: 25/12/2019
Xem chi tiết
Duty, 26/Thứ Năm - Tháng Mười Hai , 2019
Emergency:
ODP:
Diagnostic Imaging:
Anesthesiology:
Laboratory:
Emergcency DP: 312
Upperlimb DP: 312
Lowerlimb DP: 3123
Neurosingery DP: 21312
ICU: 312
Rehabilitation: 312312
Tổng số bệnh nhân: 1
Người tạo: Quản trị viên
Ngày tạo: 25/12/2019
Xem chi tiết
Duty, 13/Thứ Sáu - Tháng Mười Hai , 2019
Emergency:
ODP:
Diagnostic Imaging:
Anesthesiology:
Laboratory:
Emergcency DP: 32423
Upperlimb DP: 324324
Lowerlimb DP: 324
Neurosingery DP: 23423
ICU: 4234
Rehabilitation: 234
Tổng số bệnh nhân: 1
Người tạo: Minh Trang
Ngày tạo: 13/12/2019
Xem chi tiết
Duty, 13/Thứ Sáu - Tháng Mười Hai , 2019
Emergency:
ODP:
Diagnostic Imaging:
Anesthesiology:
Laboratory:
Emergcency DP: 42343
Upperlimb DP: 242
Lowerlimb DP: 3423
Neurosingery DP: 432
ICU: 4234
Rehabilitation: 23
Tổng số bệnh nhân: 2
Người tạo: Quản trị viên
Ngày tạo: 13/12/2019