Công Văn về việc triển khai kiểm thử tiếp nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định 4750/QĐ-BYT 

Quản trị viên
Ngày 03/05/2024 Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam triển khai công văn Số: 1245/BHXHVN-CNTT Về việc triển khai kiểm thử tiếp nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định 4750/QĐ-BYT
loading....