Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng mặt bằng trông giữ xe và một phần khuôn viên Bệnh viện chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An 

Hà Phương
Bệnh viện chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá cho thuê quyền sử dụng mặt bằng trông giữ xe và một phần khuôn viên Bệnh viện theo TB số 06/TB-BVCTCH ngày 11/01/2021 bao gồm như sau: Nội dung tài sản: Cho thuê quyền sử dụng mặt bằng trông giữ xe và một phần khuôn viên Bệnh viện chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An có địa chỉ tại: Số 138 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An.

     Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
Bệnh viện chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá cho thuê quyền sử dụng mặt bằng trông giữ xe và một phần khuôn viên Bệnh viện theo TB số 06/TB-BVCTCH ngày 11/01/2021 bao gồm như sau:
Nội dung tài sản: Cho thuê quyền sử dụng mặt bằng trông giữ xe và một phần khuôn viên Bệnh viện chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An có địa chỉ tại: Số 138 Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh, Nghệ An.
Chi tiết nội dung Thông báo xem: Tại đây

 

loading....